Адвокати, специализирани в екстрадиция от Испания

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/03/Expertos-en-extradicion-desde-Espana.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Екстрадицията е съдебна процедура, която се състои в предаване на лице, което е отговорно или се предполага, че е отговорно за извършването на престъпление, от една държава на друга държава, която го иска за съдебен процес или за изтърпяване на наложеното му наказание.

В Конституцията на Испания чл. 13.3 предвижда, че екстрадиция се предоставя само в съответствие с договор или закон, като се спазва принципът на реципрочност.

Адвокатите на LEX DIXIT ви помагат в следните области на правото и съдебните фази:

Активна екстрадиция

Това се случва, когато една държава поиска от друга държава да предаде лицето, отговорно за дадено престъпление. Искането се отправя до правителството, за да може то да поиска екстрадицията на осъдените с влязла в сила присъда лица, когато това е законово допустимо. Активната екстрадиция се урежда от Закона за наказателното производство от чл. 824 до 833.

abogados-expertos-en-extradicion

Условията за отправяне на искане или предложение за екстрадиция са следните:

 • Екстрадиция на испанци, които са извършили престъпления в Испания и са намерили убежище в чужда държава.
 • Екстрадиция на испанци, които, след като са извършили престъпление в чужбина срещу външната сигурност на страната, са намерили убежище в държава, различна от тази, в която е извършено престъплението.
 • Екстрадиция на чужденци, които трябва да бъдат съдени в Испания и които са намерили убежище в държава, различна от тяхната собствена.
extradicion-desde-espana

Пасивна екстрадиция

То настъпва в момента, в който държавата предаде извършителя или предполагаемия извършител на молещата държава.

Предпоставките за пасивна екстрадиция са разделени на три: обективни, субективни и процесуални, както е предвидено в Закона за пасивната екстрадиция и в Европейската конвенция за екстрадиция.

LEX DIXITАдвокати, специализирани в производства по екстрадиция от Испания

Предоставяме услугата бързо и ефикасно, като предвиждаме всички евентуални проблеми, които могат да възникнат.

Предпазваме клиентите си от задържане под стража, като ги съветваме и доказваме, че са вкоренени в испанското общество.

Предоставяме услугата бързо и ефикасно, като предвиждаме всички евентуални проблеми, които могат да възникнат.

Предпазваме клиентите си от задържане под стража, като ги съветваме и доказваме, че са вкоренени в испанското общество.

Арест за екстрадиция в Испания

Работим в цяла Испания и пътуваме от момента на ареста. Използваме стратегии за правна защита, с които вече сме предотвратили екстрадирането на много задържани лица от Испания.

Обективни изисквания за екстрадиция:

 • ПРИНЦИПЪТ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ:

Основанията за екстрадиция трябва да са предвидени в договорите и законите.

 • ПРИНЦИП НА ДВОЙНА КРИМИНАЦИЯ:

Предполагаемото престъпление извършено от лицето трябва да бъде криминализирано като такова както в молещата, така и в замолената държава.

 • ПРИНЦИПЪТ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА:

Страната трябва да наказва конкретното престъпление за което се извършва предаването, а не за предишни и отделни наказуеми деяния. Обаче, този принцип има две изключения:

  • Съгласие на замолената държава, като в този случай формулирането на разширяване на екстрадицията ще бъде задължително
  • Съгласие на предаденото лице, изразено мълчаливо или изрично.
 • ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЪЩНОСТ:

Политически, военни и данъчни престъпления (с изключение на акцизи, ДДС и митнически престъпления).

 • ПОГАСЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ:

Екстрадицията зависи от това дали наказателната отговорност, произтичаща от престъплението, не е погасена.

 • ПРИНЦИП НА РЕЦИПРОЧНОСТ:

Реципрочност на третирането между държавите (чл. 13.3 от Конституцията на Испания).

Субективни предпоставки на процедурата по екстрадиция:

 • НАЦИОНАЛНОСТ:

Държавите имат възможност да откажат екстрадиция на свои граждани.

 • НЕПЪЛНОЛЕТНА ВЪЗРАСТ:

Може да бъде отказана екстрадиция на непълнолетно лице на възраст под 18 години, което има обичайно местопребиваване в Испания.

 • УБЕЖИЩЕ:

Екстрадиция не се разрешава когато лицето е признато за търсещо убежище.

Процесуални изисквания в производството по екстрадиция:

 • ЮРИСДИКЦИЯ НА ЗАМОЛЕНАТА ДЪРЖАВА:

Екстрадиция не може да бъде предоставена ако престъплението е под юрисдикцията на испанските съдилища.

 • ХАРАКТЕР НА КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД:

Екстрадиция не може да бъде предоставена когато търсеното лице ще бъде съдено от извънреден съд (чл. 117.6 от Конституцията на Испания).

 • ПРИНЦИПЪТ NON BIS IN IDEM:

Екстрадиция не може да бъде разрешена когато лицето вече е било съдено или е в процес на съдене в Испания.

 • ЗАДОЧНА ПРИСЪДА ИЛИ ЗАДОЧНО ОСЪЖДАНЕ:

Държавата може да откаже екстрадиция с цел изпълнение на присъда, ако установи че минималните права на защита на обвиняемия не са били спазени.

 • НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ ПО МОЛБА НА СТРАНА:

Екстрадицията не може да бъде предоставена когато престъпленията подлежат на наказателно преследване по молба на една от страните, с изключение на следните престъпленията: изнасилване, изнасилване на непълнолетни, отвличане и непристойно посегателство.

Процедурата започва с молбата за екстрадиция, която трябва да съдържа i) елементите на идентификация на лицето, ii) конкретното поведение което мотивира искането и неговата криминализация, както и iii) наличието на официално обвинение в молещата държава.

Молбата се отправя по дипломатически път или директно в писмена форма от Министерството на правосъдието на молещата страна до Министерството на правосъдието на Испания.

Към заявлението трябва да се приложат следните документи, а именно:

 • Присъдата или обвинителния акт и наказанието лишаване от свобода или подобно решение съгласно законодателството на молещата държава с кратко изложение на фактите, както и мястото и датата на извършването им.
 • Колкото е възможно повече информация за самоличността, гражданството и местоживеенето на искания субект и, ако е възможно, негова снимка и пръстови отпечатъци.
 • Копие от правните текстове с израз на приложимото наказание.
 • Ако деянието е наказуемо с наказание което нарушава телесната неприкосновеност, или с нечовешко или унизително отношение, молещата държава трябва да даде достатъчни гаранции, по мнението на испанското правителство, че такива наказания няма да бъдат изпълнявани.

Когато заявлението е направено по дипломатически път, Министерството на външните работи изпраща молбата за екстрадиция на Министерството на правосъдието като посочва датата на която е получена, това последно Министерството представя на правителството мотивирано предложение дали производството по екстрадиция следва да се проведе или не по съдебен път.

Ако правителството реши да продължи производството по съдебен ред, ще предаде преписката на Централния следствен съд, който ще разпореди незабавното явяване на обвиняемия, подпомаган от адвокат и, ако е необходимо, от преводач, като целта на явяването е тройна:

 • Лицето трябва да заяви дали е съгласно с екстрадицията или желае да се противопостави на нея.
 • Лицето ще бъде попитано дали се отказва или не от принципа на специалността.
 • Определя се личното положение на лицето.

Следва междинна фаза, в която Съдът представя преписката последователно на прокуратурата и на защитата. Прокурорът изготвя кратко изложение в което посочва процесуалния контекст на молбата, самоличността на субекта изискван, дали той е съгласен или не с екстрадицията и дали се е отказал от принципа на специалност. След което, подробно описва фактите които мотивират молбата, правната квалификация съгласно законодателството на молещата и замолената държава, както и наличието или липсата на въпроси които възпрепятстват или обосновават молбата, противопоставяйки се на нея или не.

От своя страна, защитата може да формулира своето изложение по начин който счита за подходящ, като се има предвид че законът не определя начина по който да се направи това.

След това се провежда изслушване пред наказателната зала на Националния върховен съд, в което участват прокуратурата, обвиняемият, неговата защита и представителят на молещата държава. След изслушването, Съдът ще се произнесе с мотивирано решение дали екстрадицията е допустима.

LEX DIXITСвържете се с нашите адвокати експерти по екстрадиция.

Свържете се сега и един специалист адвокат ще се заеме с Вашият случай. Бързината е от съществено значение за планиране на стратегията и за избягване на лишаването от свобода.
Need help?