Artículos

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ В ИСПАНИЯ

Въведение на концепцията за безплатна правна помощ:

Член 24[1] от Конституцията на Испания гарантира правото на всеки индивид на ефективна съдебна защита при упражняване на неговите права и законни интереси, както и правото да получи помощ от адвокат.

По този начин безплатната правна помощ, предвидена също в Конституцията, произтича от необходимостта от това основно право.

Безплатната правна помощ включва не само услугите на адвокат, но и други помощи като представителство от прокурист, ако е необходимо; консултантска помощ; правна помощ при задържаните; свободен достъп до официални правни публикации; освобождаване от заплащане на съдебни разноски; безплатна експертна помощ.

Изисквания

Безплатната правна помощ е насочена към хора, които са в лошо икономическо състояние и не разполагат с необходимите ресурси, с които биха могли да защитят правата си в съда.

Ето защо основното изискване, на което трябва да отговарят физическите лица, е, че годишните ресурси и брутният годишен доход не могат да надвишават следните прагове, установени в член 3 от Закон 1/1996, от 10 януари, за Безплатна правна защита:

 • Двоен размер на показателя IPREM (референтен индикатор за определяне на нивото на доходите), преобладаващи към момента на подаване на заявлението, когато става дума за лица, които не са включени в Декларацията за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейство. Като пример, за 2018 година, преди да бъдат одобрени Общите държавни бюджети, IPREM възлиза на 6.454,03 евро годишно. Прагът, който не може да бъде превишен в този случай, възлиза на 12.908,06 EUR годишно.
 • Два пъти и половина от действащия показател IPREM, когато става дума за семейсто с по-малко от четири члена. В този случай максималният доход не може да превишава 16.135,075 евро.
 • Три пъти показател IPREM, когато става въпрос за семейства, съставени от четирима или повече членове. За 2018 г. е 19 362.09 евро.

За да потвърдите, че отговаряте на икономическите изисквания, можете да поискате информация от най-близката дo Вас Адвокатска колегия, която можете да намерите чрез следната връзка:

http://www.justiciagratuita.es/publico/donde-solicitarlo/

Също така, можете да проверите информацията чрез следната връзка:

https://www.justiciagratuita.es/publico/tengo-derecho/

Не е необходимо да доказвате лошо икиномическо състояние или недостиг на ресурси за признаване на правото на безплатна правна помощ в следните случаи:[2]

 • Ако сте жертва на насилие, тероризъм и трафик на хора, в процеси, свързани с такова състояние.
 • Ако сте непълнолетни или хора с умствени увреждания в ситуации на насилие.
 • Ако сте лице с увреждане, причинено от злополука, което Ви пречи да работите, и се нуждаете от помощ от други хора за извършване на основните дейности, когато искате обезщетение за нанесени вреди.

Процес

Необходимо е да попълните формуляр, който може да се изтегли от Интернет, като се отвори някоя от официалните страници на Адвокатската колегия на Вашата провинция или като отидете директно в Колегията, за да получите печатен формуляр.

Във формуляра ще бъдат поискани следните данни:

 • Лични данни на заявителя и членовете на неговото семейство
 • Икономически данни на семейството
 • Данни за искането, което се претендира или се защитава
 • Приложена документация
 • Предвижда се, например, безплатна защита. Правна помощ, която изисквате.

Заявлението трябва да бъде предадено в Адвокатската колегия, по място на разглеждане на делото, при предварително записан час. Колегията ще изпълни искането като назначи временен адвокат.

Например, ако съдът, който ще разглежда делото се намира в град Аликанте, можете да получите достъп до следната връзка на Адвокатската колегия в Аликанте, за да поискате среща и да изтеглите формуляра за кандидатстване: http://www.icali.es/PORTAL_ICALI/printPortal.do?urlPagina=S005017012/es_ES.html

Служебният адвокат достатъчно квалифициран ли е?

Някои хора смятат, че използването на служебен адвокат може да бъде неефективно, но това е начин да се гарантира правото на защита и затова адвокатите, които искат да предоставят тази услуга, трябва да отговарят на определени условия, доказващи професионалното им ниво.

Следователно служебният адвокат е професионалист, който трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

 • Да има юридическо образование
 • Да е завършил курс за длъжността Безплатен адвокат в Училището по правна практика или да притежавате одобрена еквивалентна диплома
 • Минимална 3-годишна професионална практика
 • Да пребивава или да притежава кантора в района на Адвокатската колегия, в която е регистриран

В допълнение към тези изисквания, необходимо е да се отбележи, че служебните адвокати специализират максимум в две специалности, предлагайки услуги, които най-добре съответстват на дадения проблем.

Заключение

Чрез правото на безплатна правна помощ това, което се търси, е да се гарантира, че хората с недостатъчни икономически ресурси не са дискриминирани в своите права и имат едни и същи средства да се защитят и да получат възможно най-доброто обслужване, извършвано от квалифицирани специалисти, които са акредитирали способността си да предлагат правна помощ в защита на гражданите.

В екипа на Lex Dixit работят истински професионалисти, които осигуряват квалифицирана правна защита, независимо от националността или социалното положение на клиента. Александър Предиткевич, член на Адвокатската колегия в Аликанте и директор на Lex Dixit, също оказва услуги като безплатен служебен адвокат (abogado de oficio), което се потвърждава от съответните сертификати представени по-долу:

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2018/07/La-escuela-de-practica-juridica.png
Certificado
Oleksandr Predytkevych

[1] Член 24:

Всички лица имат право да получат ефективна защита от съдиите и съдилищата при упражняване на техните права и законни интереси и при никакви обстоятелства без отсъствие от адвокатска защита
По същия начин всеки има право на съдия, предварително определен от закона; на защита и съдействие на адвокат; да бъде информиран за обвинението срещу него; на публичен процес без неоправдано закъснение и с всички гаранции; да използва средства за доказване, които са от значение за тяхната защита; да не свидетелства срещу себе си; да не признава вината си и презумпцията за невинност.

Законът регулира случаите, в които поради роднинство или професионална тайна не е задължително признаването на извършени престъпления.

[2] 2 от Закон 1/1996, от 10 януари, за безплатна правна защита.

Share
Need help?