Българо-Испанска Търговска камара (BGESCC )

Българо-Испанска Търговска камара
( BGESCC )

Cámara de comercio Búlgaro-Española
Cámara de comercio Búlgaro-Española

БИТК е неправителствена организация,работеща за търговско-икономическите,социалните и международните отношения между България и Испания.

БИТК е неправителствена организация,работеща за търговско-икономическите,социалните и международните отношения между България и Испания.

Камарата има за цел да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между Република България и Кралство Испания в интерес на Република България и Кралство Испанияда , да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги, които да допринасят за постигането на целта на Камарата и са в съответствие с тази цел.

  • Да подпомага установяването на бизнес контакти, да дава информация на своите членове за доставка, коопериране и продажби ,както и да съдейства при провеждане на преговори и сключване на сделки между Република България и Кралство Испания;
  • Да съдейства при оптимизиране на рамкови условия за инвестиране и икономически дейности на предприятия на територията на Република България и Кралство Испания, но не само малки и средни предприятия.
  • Да подпомага, организира и осъществява участия в международни и местни панаири, изложби, бизнес-делегации, икономически форуми, семинари, конференции и др. международни и национални срещи;
  • Да съдейства при дейността на работни групи към държавни органи и институции на територията на Република България и Кралство Испания;
  • Да проучва условията и да подпомага при изграждането и разширяването на икономическите отношения и инвестиции;
  • Да защитава икономическите интереси на участниците в икономическите отношения пред министерства, учреждения и др. организации на базата на сключените меморандуми за сътрудничество и разбирателство със съответните такива;
  • Да работи в интерес на предприятията на територията на Република България и Кралство Испания, както и да открива и да учредява дружества.
Need help?