Artículos

Данък върху доходите на чуждестранните лица Модел 210 (IRNR)

Чуждестранните лица, независимо дали са физически или юридически,са длъжни да плащат данък за доходите си, придобити в Испания.

Кога са длъжни чуждестранните лица да подават декларация?

Сред най-често срещаните примери на задължението за подаване на модел 210 са следните:

– Лица, които не са местни данъчни лица, получават доходи от работа, извършена в Испания, в резултат на престоя им в нашата страна.

В случай, че лицето придобие статут на данъчно задължено лице в Испания, е необходимо да се анализира дали за това лице е приложим специалният режим за облагане, който позволява да се облага като чуждестранно лице от годината на придобиване на статута на местно лице и през следващите пет години.

– Получени доходи, капиталови печалби и/или причислени доходи от недвижими имоти, находящи се в нашата страна, по-конкретно:

  • Суми, получени от отдаване под наем на недвижими имоти, например на туристически апартамент.
  • Капиталови печалби, реализирани от покупко-продажба, замяна или друго разпореждане с недвижими имоти, находящи се в Испания.
  • Причислени доходи от недвижими имоти, тоест доходи само поради притежанието на собственост в Испания.

¿Какъв е срокът за подаване на декларацията пред Националната агенция на Данъчната администрация?

Доходите, произтичащи от разпореждане с недвижимо имущество трябва да се декларират в срок до три месеца, считани от изтичане на един месец от датата на разпореждане с имуществото.

Причисленитедоходи от градски недвижими имоти трябва да се декларират през календарната година, следваща датата на начисляване (31 декември на всяка година). От друга страна, доходи, придобити през календарното тримесечие трябва да се декларират през първите двадесет календарни дни на април, юли, октомври и януари, следващи съответното тримесечие. От Лекс Диксит можем да ви помогнем с изготвянето и подаването на вашите данъчни декларации за Доходи на чуждестранни лица.

Share
Need help?