Международна закрила

Protección internacional
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Защита чрез убежище и бежанци

Помагаме на всички лица, които се нуждаят от международна закрила, да кандидатстват за убежище.

В LEX DIXIT работим с много експерти в тази област. Нашите адвокати имат значителен опит в областта на бежанското право и правото на убежище. Придружаваме нашите клиенти по време на цялата процедура: на етапа на кандидатстване, на интервюто, на обжалването и на окончателното решаване на молбата.

КОЙ Е БЕЖАНЕЦ?

Бежанец е лице, което „поради основателни опасения от преследване по причини, свързани с раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения, се намира извън държавата, чийто гражданин е, и не може или поради тези опасения не желае да се ползва от закрилата на тази държава; или което, без да има гражданство и намирайки се извън държавата на предишното си обичайно местопребиваване в резултат на такива събития, не може или поради тези опасения не желае да се завърне в нея“.

1.A.2 от Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г.

На кого Испания предоставя международна закрила?

Бежанец или търсещ убежище

Това е лице което има основателни опасения че е преследвано в своята страна на основание на раса, религия, националност, политически убеждения, принадлежност към определена социална група, пол или сексуална ориентация.

На бежанците се предоставя правото на убежище.

* Изключения за граждани на ЕС

Чуждестранно лице

Това е лице, което не е бежанец, но не може да се завърне в страната си на произход, тъй като има сериозни основания да се смята че представлява реален риск да понесе някоя от тези вреди:

– Смъртно наказание.

– Изтезания или нечовешко или унизително отношение.

– Сериозни заплахи за живота или неприкосновеността в резултат на безразборно насилие.

Тези лица ще получат субсидиарна закрила.

* Не е възможно да подадете молба за убежище или закрила в няколко държави едновременно.

Бежанец или търсещ убежище

Това е лице което има основателни опасения че е преследвано в своята страна на основание на раса, религия, националност, политически убеждения, принадлежност към определена социална група, пол или сексуална ориентация.

На бежанците се предоставя правото на убежище.

* Изключения за граждани на ЕС

Чуждестранно лице

Това е лице, което не е бежанец, но не може да се завърне в страната си на произход, тъй като има сериозни основания да се смята че представлява реален риск да понесе някоя от тези вреди:

– Смъртно наказание.

– Изтезания или нечовешко или унизително отношение.

– Сериозни заплахи за живота или неприкосновеността в резултат на безразборно насилие.

Тези лица ще получат субсидиарна закрила.

* Не е възможно да подадете молба за убежище или закрила в няколко държави едновременно.

Need help?