Artículos

Основни права на задържания в Испания

Задържаното лице в Испания разполага с основни права, които не могат да бъдат нарушавани от никой орган на реда. От Lex Dixit ще Ви обясним какви права притежава задържаното лице в Испания, също така някои препоръки, които обикновено отправяме към нашите клиенти.

Знаете ли правата си при задържане в Испания?

От Lex Dixit ще Ви обясним какви права притежава задържаното лице в Испания, също така някои препоръки, които обикновено отправяме към нашите клиенти. В предишната статия обяснихме какво представлява задържането. В случай че все още не сте го прочели статията, можете да видите “Задържане в Испания”.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/03/Европейски-права-на-задържаните-лица-съгласно-Директива-201213ЕС.jpg

Европейски права на задържаните лица съгласно Директива 2012/13/ЕС

През 2012, въз основа на необходимостта от създаване на общи минимални правила на територията на Европейския съюз, с намерението да се насърчи по-голямо доверие в системите за наказателно правосъдие на всички държави-членки и, по този начин, да се улесни взаимното признаване на присъди и съдебни решения, както и за насърчаване на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси с трансгранично измерение, беше приета Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство.

С настоящата Директива се установяват следните права на задържаните лица:

Задържаните лица имат право да бъдат информирани, писмено или устно, на достъпен и ясен език, най-малко за следните права:

 • Право на достъп до адвокат;
 • Право на безплатна правна помощ и условията за получаванеѝ;
 • Право на информация относно обвинението;
 • Право на устен и писмен превод;
 • Право да запазят мълчание.

На задържаното лице се предоставяписмено изложение на правата в проста и достъпна форма и на разбираем за него език, което може да съхранява през целия период на задържане (не само може да го прочете, но и да разполага с него през целия период на лишаване от свобода). Това изложение, което се нарича декларацията на правата на задържаното лице, трябва да отразява следните права:

 • Установените в предходния параграф.
 • Право на достъп до материалите по преписката (за да се гарантира правото на защита).
 • Максималният брой часове или дни през които заподозряно или обвиняемо лице може да бъде лишено от свобода преди да бъде изправено пред Съдебен орган.
 • Правото да се информира консулски орган за задържането, в случай на чужденец.
 • Правото на достъп до спешна медицинска помощ.
 • Основна информация относно възможностите за оспорване на законността на задържането, за преразглеждане на задържането или за искане на временно освобождаване.

Във връзка с правото на получаване на подходяща информация относно обвинението, се установява че всички държави-членки гарантират, че всяко задържано лице ще получи информация относно престъпното деяние поради което е задържано, с всички необходими подробности за да може да упражни правото си на защита, тоест описание на мястото, датата и часа на събитията.

Относно правото на достъп до материалите по преписката, задържаното лице има право да се запознае с преписката, която е на разположение на властите и която е от съществено значение за оспорването на лишаването от свобода.

Гарантиран е и достъп до всички веществени доказателства, за да се подготви защитата Всичко това трябва да бъде извършено своевременно за да не се нарушава правото на защита на обвиняемия.

В съответствие с цитираната Директива, в испанското законодателство беше изменен член 520 от Наказателно-процесуалния закон, като бяха приети правата които ще разгледаме по-долу.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/03/Кои-са-основните-права-на-задържаното-лице.jpg

Кои са основните права на задържаното лице?

Член 520 от Наказателно-процесуалния закон продиктуван от развитието на член 17 от Испанската Конституция със сигурност е един от най-важните по отношение на правата на задържаните лица. Така член 17.3 от Испанската Конституция предвижда следното: “Всяко задържано лице трябва да бъде информирано незабавно, и по разбираем за него начин, за правата си и за причините за задържането, като не може да бъде принуждавано да дава показания. Гарантира се съдействието на адвокат на задържания в полицейските и съдебни производства, при условията предвидени в закона.”

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/03/10-те-основни-права-на-задържаните-лица-в-Испания.jpg

10-те основни права на задържаните лица в Испания

Както видяхме в предходния раздел, член 520 от Наказателно-процесуалния закон е изменен и се гарантират следните права на задържаното лице:

 1. “Право да запази мълчание като не дава показания ако не желае, да не отговаря на някой или някои от зададените му въпроси, или да заяви че ще даде показания само пред съдията.
 2. Право да не свидетелства срещу себе си и да не се признава за виновен.
 3. Право да си назначи адвокат, без да се засягат разпоредбите на член 527, параграф 1, буква а), и да бъде подпомаган от него без неоправдано забавяне. В случай че поради географска отдалеченост не е възможно незабавно съдействието на адвокат, ще се осигури на задържаното лице телефонна или видеоконферентна връзка със същият, освен ако такава връзка е невъзможна.
 4. Право на достъп до онези елементи от производството които са от съществено значение за оспорване на законността на задържането или лишаването от свобода.
 5. Право да бъде уведомен роднина или друго лице което желае, без неоправдано забавяне, за лишаването му от свобода и за мястото където е задържан във всеки момент. Чуждестранните граждани имат право да съобщят за горепосочените обстоятелства на Консулската служба на своята страна.
 6. Право на комуникация по телефона, без неоправдано забавяне, с трето лице по негов избор. Тази комуникация се извършва в присъствието на полицейски служител или, в друг случай, на длъжностно лице определено от съдията или прокурора, без да се засягат разпоредбите на член 527.
 7. Право да бъде посещаван от консулските служби на своята страна, да общува и да води кореспонденция с тях.
 8. Право на безплатно съдействие от преводач, когато става въпрос за чужденец който не разбира или не говори испански език или официалния език на съответното действие, или в случай на глухи или с увреден слух лица, както и в случай на други лица с езикови затруднения.
 9. Право на преглед от съдебен лекар или негов законен заместник, а при липса на такъв, от лекаря на институцията в която е задържан, или всеки друг лекар нает от държавата или други публични администрации.
 10. Право да се поиска безплатна правна помощ, процедура за това и условията за получаванетоѝ.”

Информацията за тези права следва да се предостави в писмена, проста и достъпна форма, съобразена с нивото на познания на съответното лице, на разбираем език, както и фактите които му се приписват и мотивиращите ги причини. С други думи, задържаното лице трябва да бъде информирано незабавно за правата си, например, в момента на задържането това трябва да бъде направено устно и след това писмено, след като се намира в ареста.

Също така има право да бъде информирано за максималния срок на задържане и за процедурата за обжалване. В случай че задържаното лице не е жител на страната на задържане, трябва да бъде информиран на език който разбира, ако няма изявление на този език, ще бъде информиран чрез преводач и впоследствие ще се предостави писмената превод на декларацията на правата при задържане.

Същевременно, ще бъде съобщено задържането на консулът на неговата държава. За комуникация, в случай на две националности, задържаното лице избира към кой консул желае да бъде изпратена комуникацията.

Следва да се отбележи че декларацията на правата може да бъде съхранявана през целият период на задържане, като за тази цел Ви се предоставя в писмен вид.

Надяваме се че настоящата статия е била полезна, а ако имате въпроси, можете да ги зададете в коментарите. Ще продължим задълбочаваме темата в бъдещи статии. Ако имате нужда от адвокат в случай на задържане, можете да се свържете незабавно с нас на телефонната ни линия +34 685 12 08 67.

Или, ако предпочитате, на нашата страница за контакти.

Share
Need help?