Artículos

Процедура по Екстрадиция в Испания, Фаза 2

В предишните ни статии обяснихме какво представлява процедурата по екстрадиция и разграничихме различните фази които съставляват процедурата, както и развихме Фаза I.

Продължавайки с този вид процедура, сега ще опишем подробно Втората фаза на Екстрадицията: Фаза II – МЕЖДИННА или СЪДЕБНА.

Как продължава процедурата по екстрадиция в Испания? Какво се случва във Фаза 2?

Както вече предупредихме във Фаза I, ако Правителството се съгласи да продължи производството в съда, ще изпрати преписката на Централния Инструкционен Съд, тъй като Националният съд е компетентен за преразглеждане на тази Фаза II, така наречената Междинна или Съдебна.

Първото действие което трябва да се извърши пред Централния Инструкционен Съд (със седалище в Мадрид) е незабавното явяване на исканото лице, подпомаган от своят адвокат и преводач в повечето случаи понеже става въпрос за чужденци които не говорят свободно испански език или просто не го владеят. Без да се засяга намесата на тези професионалисти, трябва да знаем че ще присъства и представител на прокуратурата.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2021/06/Каква-е-целта-на-това-явяване-пред-съда_.jpg

Каква е целта на това явяване пред съда?

Явяването пред Централния Инструкционен Съд има три цели, а именно:

  1. Исканото лице трябва да заяви дали е съгласно с екстрадицията или, напротив, се противопоставя на нея:
    • Ако съгласието е дадено и няма правни основания за отказ -каквито и да било основания за отказ-, ще бъде издадено решение с което се разрешава екстрадиция в рамките на съдебно производство и съдебният процес ще бъде прекратен. Това означава да се приемат всичките факти на които се основава молбата. Ако обаче съдията прецени че има основания за отказ, предаването няма да бъде извършено въпреки съгласието на задържаното лице. И, без да се засяга всичко гореизложено, трябва да предупредим че приключването на съдебният процес не премахва задължителната фаза III.
    • Ако не дадете съгласието си, процедурата продължава по съответния начин.
  2. Исканото лице трябва да заяви дали се отказва от принципа на специалност, който определя че исканото лице само може да бъде съдено или осъдено в молещата държава за деянията които са предмет на екстрадицията, а не за други предходни и различни деяния от тези които са мотивирали молбата за екстрадиция. Нито за свързани действия които не са включени в молбата за екстрадиция.
  3. Да се определи личното положение на обвиняемия, в зависимост от това дали е бил задържан или се е приложила друга алтернативна мярка от тези които вече са описани в нашата статия наречена „Екстрадиция в Испания, разлики между обикновеното предварително задържане и случаите на екстрадиция“.

Какво се случва след явяването? Там ли свършва Фаза 2? Участват ли Прокуратурата и защитата и каква е тяхната роля? Участва ли някое лице от името на молещата държава?

След явяването пред Централния Инструкционен Съд се издават две заповеди: едната се отнася до личното положение на исканото лице, а другата препраща делото към наказателната зала на Националния съд, като страните имат възможност да поискат допълнителна документация от молещата държава за да се провери дали молбата за екстрадиция е правно обоснована и да се гарантира че няма основания за отказ.

След това, досието ще бъде предоставено последователно на прокурора и на защитата. От една страна, прокурорът трябва да напише кратко изложение в което да посочи процесуалния контекст на молбата (т.е. кратко позоваване на фактите които са довели до това производство), самоличността на исканото лице, дали то е съгласно с екстрадицията и дали се е отказало от принципа на специалност. Също така, посочва подробно фактите на които се основава молбата, правното определение съгласно законите на двете държави -молещата и замолената- и дали има основания за отказ, както и дали се противопоставя на самата екстрадиция.

Трябва обаче да знаем че изложението на прокурора не е задължително за съдебния орган, понеже може да измени окончателното си решение от твърденията на прокурора. Освен това самият прокурор във Фаза III може да промени позицията си и твърденията си.

От своя страна, защитата на исканото лице може да формулира своето изложение в смисъла който счита за подходящ, понеже законът не определя неговото съдържание или форма. Може дори да го направи накратко, без да разкрива стратегията си.

Без да се засяга гореизложеното, трябва да предупредим че на тази фаза може да присъства (макар и да не се яви като страна) представител на молещата държава при стриктно предложение за гаранция за реципрочност и неговата роля ще бъде ограничена, тъй като няма да може да обжалва издаденото разпореждане, но ще може да прави допълнителни твърдения и предложения за доказателства които счита за подходящи с оглед на твърденията на исканото лице.

Следва да се отбележи че целта на доказателствата, които ще бъдат разгледани във Фаза III, не може да бъде доказване на вината или невинността на исканото лице, а трябва да бъдат ограничени до предвидените основания за отказ, които ще бъдат подробно описани в друга статия поради техния обем и важност.

Какво да направя ако спешно се нуждая от адвокат при екстрадиция?

За да намерите адвокат-експерт по производства за екстрадиция, който може да Ви консултира и защитава по този вид въпроси свържете се с нас, нашите експерти по правни консултации и процедури по екстрадиция са на Ваше разположение 24 часа в денонощието и на цялата територия на страната, освен това ще Ви обслужат на няколко езика, просто пишете на номер +34 685 12 08 67 и ще получите бърз отговор.

Ако искате да научите повече за нашите услуги в производства по екстрадиция, посетете нашия уебсайт.

Share
Need help?