Artículos

Визов режим в Испания

В тази статия бихме искали да Ви разкажем за визовия режим в Испания, а именно за това какви видове визи съществуват, начинът им на оформяне, срокове на действие и особенности на тяхното получаване.

За пребиваване на испанска територия за период от не повече от деветдесет дни в рамките на шест месеца от датата на влизане, е необходимо да се спазват редица изисквания, установени в Регламента (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г., които установяват Кодекс за норми на ЕС за преминаване на границите от граждани на други държави (Кодекс на шенгенските граници).

Също така трябва да се вземе под внимание Кралски указ 557/2011 от 20 април, който одобрява Регламента за Органичния закон 4/2000 относно правата и свободите на чужденците пребиваващи в Испания и тяхната социална интеграция след внасянето на поправките на Органичен закон 2/2009. Член 1 на дадения закон установява, че влизането в Испания задължително се регулира от правилата за преминаване на граничния контрол, а член 4 от закона установява изискванията, които трябва да бъдат спазени при влизането на чужденец на територията на Испания.

В допълнение към паспорта, чужденецът, който възнамерява да влезе на територията на Испания, трябва да притежава виза за Испания, ако няма валидно разрешение за постоянно пребиваване или дългосрочна виза, издадена от друга държава на ЕС. Настоящ документ за пътуване, който доказва Вашата самоличност и се счита за валиден за тази цел, също е допустим. Тези изисквания обаче не се изискват за гражданите на всички държави.

Следният списък, представен на 11 юни 2017 г. от Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Испания, описва страните, чиито граждани трябва да влязат на територията на Испания, спазвайки визовия режим, както и страните, чиито граждани имат право на безвизово влизане. Според информационния бюлетин на министерството нормата за тези случаи е Регламент (ЕС) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г., който се прилага за всички страни от ЕС.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf

Важно е да се спомене, че за гражданите на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са гарантирани свободното преминаване на испанската граница в рамките на Споразумението за Европейско икономическо пространство, и поради тази причина тези страни не са включени в списъка. Следва да се отбележи, че е възможно в някои случаи освобождаване от изискването за притежание на виза, като се опрости влизането на територията на Испания с биометричен паспорт или при други условия, предвидени в споразумението между страните. Също така е възможно освобождаването от изискването за виза да се прилага временно от деня след подписването на споразумение за освобождаване от визи, което ще бъде сключено с Европейския съюз.

Ако лицето, което възнамерява да влезе на испанска територия, е притежател на разрешение за постоянно пребиваване или дългосрочна виза, издадено от друга държава на ЕС, то може да пътува през територията на другите държави от Шенген, ако са изпълнени следните изисквания:

 • Да притежава валиден паспорт, който не е изтекъл.
 • Да обоснове целта и условията на престоя си.
 • Да акредитира достатъчността на икономическите си средства през периода на пребиваване.
 • Да не представлява опастност за общественото здраве, обществения ред, националната сигурност и др.
 • Да не е включено в националния списък на недопустимите лица на съответната държава-членка.

Съгласно член 25 от Органичния закон 4/2000 от 11 януари относно правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция съществуват следните видове визи:

 1. Транзитна виза: позволява транзитно преминаване през международната транзитна зона на испанско летище или през испанска територия.
 2. Туристическа виза: позволява непрекъснато пребиваване или последователни престои за период от 90 дни в рамките на времевия интервал от 180 дни от датата на първото влизане. За да контролирате дните на пътуването Ви, можете да използвате калкулатора за оставащите дни на престоя с кратка шенгенска виза.
 3. Виза за пребиваване: дава възможност оставането в Испания, но без разрешително за работа.
 4. Виза за пребиваване и работа: както показва името, тя позволява в допълнение към пребиваването да се развива трудова дейност.
 5. Временна виза с право на работа: дава възможност за пребиваване с разрешение за работа за определен период от време и в рамките на определен интервал от време.
 6. Учебна (студентска) виза: позволява пребиваване в страната, провеждане на обучения, курсове, студентски (неработни) практики и т.н.
 7. Изследователска виза: позволява провеждането на изследователски проекти, ако за тази цел има споразумение за прием.

Освен това е важно да споменем Закон 14/2013 от 27 септември за подкрепа на предприемача, предвиждащ т.н. „Златна виза“. В чл. 61 и следващите, са условията и процедурата за получаване на виза и разрешение за пребиваване на инвеститорите. Инвестицията обаче трябва да бъде значителна и ако изискванията, установени от закона, са изпълнени, пребиваването ще бъде предоставено за една година.

Предвид гореизложеното, е необходимо да се добави, че това е непълен списък на съществуващите видове визи, и че в трети параграф от същия член 25 от Закон 4/2000 от 11 януари, относно правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция, се говори за възможността от разширяването му: „В съответствие с разпоредбите ще бъдат разработени различните видове визи“

В заключение, визата трябва да бъде поискана лично от кандидата или негов упълномощен представител в консулството или посолството на страната, в която се планира посещение. Обикновено при кандидатстване за виза има задължителна невъзобновима визова такса, която всеки кандидат трябва да плати и размерът на тази такса зависи от вида на исканата виза.

В допълнение към казаното, бихме искали още веднъж да подчертаем, че има списък на държавите, чиито граждани не се нуждаят от виза за влизане в Испания. В други случаи е необходимо да се поиска конкретен вид виза в зависимост от целта на пътуването и други съответни обстоятелства.

Share
Need help?