Artículos

Задържане в Испания

Задържането е обстоятелство което в Испания по принцип ужасява много хора, в тази статия ще разкрием основните аспекти на задържането съгласно испанското законодателство.

Задържан ли сте? Не знаете какво да направите в тази ситуация?

От Lex Dixit можем да Ви помогнем в случай на задържане, придвижваме се из цяла Испания и с 24 часово съдействие. Трябва само да се обадите на нашият денонощен телефон за Правна помощ: +34 685 12 08 67.

Какво е задържане?

Според Кралската Испанска Академия, задържането се определя катовременно лишаване от свобода, разпоредено от компетентен орган”.

Въпреки това, споменаването което се съдържа в Испанската Конституция (оттук нататък, ИК) и в Наказателно-процесуалния закон (оттук нататък, НПК) по отношение на задържането изглежда че разширява това определение. По този начин дефиницията му може да се заключи като лишаване от свобода с твърде временен характер, прието от физически лица, Съдебна Полиция, Прокурор или Съдебен орган за множество и разнообразни цели, като предоставяне на задържания на разположение на съда и провеждане на най-спешните разследвания.

Отнася се за не-строго юрисдикционна мярка предвид нейния временен характер и широтата на функциите които може да изпълнява, което може да бъде дори за предотвратяване на извършването на престъпление.

За да разберем ясно какво е задържането, можем да го определим по несложен начин като временно лишаване от свобода, разпоредено от компетентен орган.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/05/Компетентни-органи-при-задържане.jpg

А кой е компетентният орган?

По този начин, що се отнася до компетентния орган, е необходимо основно да се прави разлика между полицейско задържане и съдебно задържане.

За да го разберем ще се обърнем към ИК и НПК, които заявяват че лицата упълномощени да задържат са:

  • Всеки човек, когато е свидетел на престъпление, което предстои да бъде извършено или което вече се извършва. Също така относно тези които са избягали от затвора, или по време на преместването им, или вече са задържани, или които са в неизпълнение на задължение за явяване пред орган.

Винаги трябва да бъде обосновано по-късно.

  • Органът или агентът на Съдебната полиция може да задържи в същите случаи като физическите лица и, в допълнение, всяко лице преследвано за престъпление с наказание по-голямо от това на поправителния затвор, или ако се предполага че някой преследван с по-ниско наказание може да избяга (за това че има досие, например) и заподозрените.
  • Освен това, Съдиите и Прокурорите могат да наредят задържането когато е необходимо. В този случай се нарича Съдебно задържане.

Задържането е регламентирано в член 17 от ИК и член 489 и следващи от НПК.

https://lexdixit.com/wp-content/uploads/2022/05/Кога-един-човек-може-да-бъде-задържан.jpg

В какви случаи може да бъде задържан един човек?

Необходимо е да се уточни че изискванията за приемане на всички задържания са две, а именно:

Periculum in moraили опасност от процедурно забавяне

Както вече беше посочено, задържането може да бъде от различен тип в зависимост от субекта който го извършва, но във всеки случай неговото предприемане трябва да бъде обосновано на съществуването на опасност която изисква временно ограничаване на свободата на дадено лице.

По този начин, на първо място, може да бъде предприето от физически лица но се изисква да се даде някое от следните обстоятелства:

  • Да става въпрос за хора избягали от затвора или на път към него.
  • Тези които са в неизпълнение на задължение за явяване пред орган.
  • Престъпници изненадани в момента на извършване на престъпление.

От своя страна, Съдебната полиция или Прокуратурата могат да предприемат задържането в същите обстоятелства като физическите лица, както и по отношение на всеки заподозрян в извършването на престъпление, независимо от неговата тежест, при условие че съществува специфичен риск от бягство и само когато такава опасност съществува по конкретен и определен начин, което означава че задържането не е оправдано при наличието на други видове цели, които в крайна сметка биха могли да се съобразят с предпазна мярка.

Също така, може да се предприеме от компетентният Съдия, както и от некомпетентният, при даване на гореспоменатите причини.

В случай на некомпетентен Съдия, същият, след като задържането е извършено, трябва да насочи задържания до компетентния орган за да реши дали ще бъде освободен или ще бъде изпратено задържаното лице в затвора. Въпреки това, ако препращането на задържания към компетентния Съдия не може да се осъществи в рамките на 72 часа, некомпетентният трябва да вземе решение относно освобождаването или всяка друга предпазна застрахована мярка.

Fumus boni iuris или поява на добро право

Няколко са предположенията които НПК установява относно изискването да се даден един конкретен и определен fumus boni iuris, като варира по отношение на субекта който постановява задържането.

Като цяло, за задържането от Полицията или Прокуратурата, както и от разследващия Съдия, е достатъчно съществуването на обвинение, изисквайки се, в противен случай, тоест ако липсва обвинение, да се дадат “достатъчно причини за рационално вярване че един субект е извършител на едно престъпление”.

По този начин, ако има предварително обвинение, било защото не изпълнил задължението за явяване пред Съдията, било защото е избягал човек, този факт ще е достатъчен за да бъде задържан.

Ако присъствате в момента на извършване на престъпление, също така ще бъде това достатъчно за да оправдае задържането.

В останалите случаи, трябва да се дадат конкретни и определени подозрения на бягство или избягване на последиците от правосъдието.

Ако тези две изисквания се дадат възможно е да се задържи един човек, като се спазват във всеки случай основните му права в такава ситуация.

Колко дълго можете да бъдете задържани?

Задържането е предпазна мярка от много временен характер с оглед на факта че целите му също отговарят на това естество. Поради тази причина Законът установява конкретни и определени срокове, които във всеки случай са максимални, така че лишаването от свобода никога не може да ги надвиши, въпреки наличието на такива срокове не означава че задържането може да бъде надвишено до неговата граница.

В крайна сметка, максималните срокове могат да бъдат изчерпани само ако се запазят обстоятелствата които първоначално оправдават ограничението на свободата, и ако те претърпят някаква промяна, постановената мярка ще трябва да бъде изменена по същия начин.

По правило, задържането подлежи на максималния законов срок от 72 часа, като този е установен с максимален характер както от ИК -член 17-, така и от НПК -член 520.1-. Обърнете внимание на този последен член:

“Превантивното задържане не може да продължи по-дълго от строго необходимото време за извършване на разследванията целящи изясняването на фактите. В рамките на сроковете установени в този закон, и, всеки случай, в рамките на максимален период от седемдесет и два часа, задържаният трябва да бъде освободен или на разположение на Съдебната власт.“

Обаче, това правило има изключения, при които максималният срок за задържане може да бъде по-дълъг от 72 часа, а именно:

  • По отношение на тероризма, задържането може да продължи до 5 дни, при условие че през първите 48 часа удължаването се изиска от Съдебната власт, която ще трябва да го потвърди или отхвърли през следващите 24 часа (член 520 bis, 1 от НПК).
  • В случай че се реши да се определи извънредна ситуация или обсада, или ако е необходимо да се запази общественият ред, конституционно признатото право на свобода може да бъде спряно за период над 72 часа.

По принцип, максималният период в който дадено лице може да бъде задържано е до 72 часа ако е необходимо и винаги със Съдебно разрешение.

В допълнение, в случай на непълнолетни, законните настойници и прокурорът винаги ще бъдат уведомени незабавно, които ще гарантират и осигурят благосъстоянието на непълнолетния.

Какво препоръчваме ако сте задържан?

Ако сте задържан, препоръчваме Ви да не давате показания нито да подписвате нищо в полицейското управление докато не се свържете с Вашият адвокат.

Ако, по време на задържането, смятате че то се извършва незаконно, имате право на “Hábeas Corpus”, за да преминете незабавно на разположение на Съда с цел да определи задържането законното или незаконното.

Адвокатите на Lex Dixit са готови да Ви съдействат 24 часа навсякъде в Испания.

Share
Need help?